Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu: Ctirad Ackermann, dále „prodávající“
Název eshopu: Rakouskepotraviny.cz
Sídlo: Ctirad Ackermann, Obermarkersdorf 31, 2073, Rakousko
Odpovědná osoba: Ctirad Ackermann

Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z rakouských zákonů a jsou pro obě strany závazné.

 

Objednávky

Eshop Rakouskepotraviny.cz obsahuje seznam zboží, jež je možné objednat přes web, po emailu nebo po telefonu. Během několika minut po objednávce dostane kupující automatický email se shrnutím objednaného zboží. Obvykle během 24 hodin dostane kupující dále potvrzení objednávky emailem s vyrozuměním o dodací době a případném odeslání zboží nebo s uvedením čísla účtu při platbě předem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Objednávku může kupující zrušit do doby, dokud zboží nebylo odesláno.

 

Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (=číslem objednávky).

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě vrácení zboží je kupující povinen zboží dobře zabalit proti poškození při přepravě a poslat doporučeně (ne na dobírku) s uvedením své adresy, čísla účtu a popisem o co se jedná.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje považuje prodávající za důvěrné. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě těch, kteří se přímo podílí na vyřízení objednávky (dopravci, peněžní ústavy). Neposíláme žádné reklamní emaily ani newslettery. Upřednostňujeme emailovou komunikaci.

 

Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího po emailové nebo telefonické domluvě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doprava a poštovné

Výše poštovného je upravena v sekci Poštovné, které platí pro zásilky o hmotnosti do 15kg. Při objednávkách s celkovou hmotností vyšší než 15kg je poštovné vyšší a určeno určeno individuálně podle váhy zásilky.